НачалоEuroconsultants GroupBg | En 


Стратегия за превръщане на София в интелигентен град
На 5.11.2018 г. "Евроконсултантс България С.А." АД стартира съвместна дейност с Клъстер София град на знанието за извършване на пазарно проучване и разработка на стратегия за трансформация на град София в интелигентен град.

Пазарното проучване има за цел да идентифицира и опише нововъзникващия пазар Sofia Smart City към 2018 г., да посочи факторите и трендовете за неговото развитие и да предложи пазарна прогноза до 2025 г. Sofia Smart City е концепция за градско развитие, създадена върху постиженията на информационните и комуникационните технологии, които трансформират вида, структурата и начина на ползване на градските активи и ресурси в градска среда за по-добър живот на гражданите. В интелигентните градовете тези технологии се използват за развитие на критична инфраструктура на града, включваща: смарт транспорт, смарт ВИК, смарт строителство, смарт енергия, смарт сигурност, смарт образование, смарт здравеопазване и смарт управление.

Пазарът Sofia Smart City е нововъзникващ пазар за производство, доставка, въвеждане и използване на „смарт сити технологии“, които намират приложение в различни продукти и процеси, представляващи различна степен на интегриране на тези технологии в активите и инфраструктурата на града. Това е специфичен пазар, който се характеризира с потребители, клиенти, конкуренти, партньори (заинтересовани страни), доставчици и производители. Това е пазар с конкретен размер и темп на растеж, който ще бъде идентифициран, описан и прогнозиран.

В рамките на проекта ще бъде разработена и Стратегия за развитие, която ще стане водещ документ (пътна карта) за развитието на клъстера и ще бъде инструмент при подготовката и вземането на важни решения за цифровата трансформация на града. Съществен елемент от стратегията ще бъде разработения съвместно с ръководството на клъстера План за действие (план за превръщане на град София в интелигентен град), който ще съдържа конкретни клъстерни инициативи, предложени на общината и на всички заинтересовани страни.