НачалоEuroconsultants GroupBg | En Обучения

 • По различни проекти “Евроконсултантс България С.А.” АД организира и провежда обучения по следните теми (2012 г. - 2017 г.)
  • Технологичен трансфер и ролята му за създаването на иновации
  • Новия програмен период (2014-2020 г.) и управление на проекти с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове
  • Основи на предприемачеството
  • Привличане на преки чуждестранни инвестиции и др.
 • Проект по Европейската програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България - „Организиране на семинар и информационни събития по проект "Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO-DONATE)” с възложител Областна администрация Кърджали (юни - декември 2012 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД организира семинар и информационни събития, както и осигури публичност по проекта.

 • Проект по Европейската програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния - „Развитие на гражданското общество и на местните общности чрез междукултурен обмен на знания и опит” с възложител Сдружение ARTI (юли 2012 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД организира 9-дневен семинар за обмен на знания, умения и опит в сферата на културата и традициите между представителите на целевите групи по проекта в гр. Добрич.