НачалоEuroconsultants GroupBg | En Грантови схеми

“Евроконсултантс България С.А.” АД има опит в подготовката на проектни предложения за публични институции и частни фирми по следните оперативни програми (ОП), финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове: 
 • ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.
  • Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
  • Приоритетна ос 2 „Подкрепа за периферни географски райони, най-силно засегнати от бедност”
  • Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”
 • ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
  • Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
  • Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
  • Приоритетна ос 4 “Транснационално сътрудничество”
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  • Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти”
  • Подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
  • Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“