НачалоEuroconsultants GroupBg | En Изпълнен е проект № BG161PO003-1.2.02-0019 "ЕвроТехТранс"
Евроконсултантс България С.А. изпълни проект № BG161PO003-1.2.02-0019 “Офис за технологичен трансфер (Евротехтранс)”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът беше изпълнен в периода август 2012 – октомври 2014г. с основна цел: насърчаване на трансфера на ново знание и въвеждането на иновативни технологии от научно-изследователските организации в българските предприятия за подкрепа на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Основните резултати от изпълнението на проекта са: идентифицирани над 80 иновативни идеи и разработки от научно-изследователските звена в България, извършване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на 10 иновативни идеи/разработки, извършване на 10 технологични одити на предприятия и анализи за оптимизиране на технологиите за производство на 15 от тях, предоставени бяха консултантски и юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуалната собственост на 10 иновативни идеи/разработки, както и разработени бизнес и маркетингови стратегии за тяхната пазарна реализация.


Професионални услуги близо до вас

“Евроконсултантс България С.А.”  АД е българска фирма, създадена в средата на 2006 г., част от Групата на Euroconsultants S.A. (Гърция). Фирмата развива дейност в следните сфери:

 • Подпомагане, управление и реализиране на проекти за техническа помощ и институционално изграждане за публични организации (министерства и агенции, областни управи и общини)
 • Подпомагане на предприятия от частния сектор:
 • При кандидатстване по грантови схеми, финансирани от Европейския съюз
 • При подготовка на бизнес планове, пазарни проучвания, инвестиционни проекти и др.
 “Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя консултантски услуги в областта на проектния мениджмънт и бизнес развитието в следните направления:
 • Програми за техническа помощ и изграждане на капацитет на институции
 • Управление на проектния цикъл (идентифициране и подготовка на проекти) – за публични институции и фирми
 • Предпроектни проучвания
 • Обучения
 • Институционално развитие
 • Регионално икономическо развитие
 • Маркетингови проучвания
 • Инвестиционни стратегии
 • Секторни анализи
 
През последните години работата на фирмата е концентрирана върху подготовката и управлението на програми и проекти, финансирани от Европейските фондове (оперативни програми “Регионално развитие”, “Конкурентноспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, Програмата за развитие на селските райони и др.), трансграничното сътрудничество, развитието на технологиите, както и разработването на предпроектни проучвания, развитието на индустриални зони и обслужването на инвестиционни проекти.

Проект за създаване на офис за технологичен трансфер
През месец август 2012 г., "Евроконсултантс България С.А." АД стартира изпълнението на проект № BG161PO003-1.2.02 -0019 “Офис за технологичен трансфер (Евротехтранс)”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца и има за цел да насърчи трансфера на ново знание и въвеждането на иновативни технологии от научно-изследователските организации в българските предприятия за подкрепа на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Повече информация за проекта, можете да прочетете тук.Актуални грантови схеми по Европейските фондове:

» Оперативна програма ”Конкурентноспособност” (pdf, 108 KB)

» Оперативна програма ”Човешки ресурси” (pdf, 111 KB)

» Оперативна програма ”Регионално развитие” (pdf, 113 KB)

» Програма за развитие на селските райони (pdf, 179 KB)


Допълнителни документи за информация:

» Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) (pdf, 2 MB)

» Списък с 231 селски общини (pdf, 57 KB)

» Списък със 178 общини извън градските агломерационни ареали (pdf, 61 KB)


Формуляри

» Формуляр за определяне на допустимостта на фирми-кандидати за безвъзмездно финансиране от Европейските фондове (doc, 83 KB)


Euroconsultants

RAFREGIONS