НачалоEuroconsultants GroupBg | En Стратегия за превръщане на София в интелигентен град
На 5.11.2018 г. "Евроконсултантс България С.А." АД стартира съвместна дейност с Клъстер София град на знанието за извършване на пазарно проучване и разработка на стратегия за трансформация на град София в интелигентен град.

Проект BG05M9OP001-4.001-0094, финансиран по ОПРЧР 2014-2020
„ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А.” АД стартира на 15.10.2017 г. изпълнението на проект №BG05M9OP001-4.001-0094 Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL)”, финансиран по Договор №BG05M9OP001-4.001-0094-С01 от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация за проекта може да получите тук

Участие в научни конференции

В рамките на дейността на Офиса за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс” към “Евроконсултантс България С.А.” АД, неговият директор участва с презентации на тема “Tехнологичeн трансфер за комерсиализация на открития” и “Финансиране на иновации” в следните събития:


 • Конференция “Интелектуалната собственост – база за конкурентоспособността на икономиката. Опит и практика в България след 10 години членство в ЕС” на 11 май 2017 г. в Дома на техниката, гр. Плевен

 • XI конференция “Изобретателство и иновативно предприемачество” на 5 юни 2017 г. в Бизнес инкубатор – Бургас, гр. Бургас

 • Ресертификация по ISO 9001:2015
  На 12 април 2017 г. "Евроконсултантс България С.А." АД беше ресертифицирана по новия стандарт - система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват "Разработване и управление на проекти и програми с европейско и донорско финансиране. Анализ и оценка на програми, проекти и публично-частни партньорства. Изготвяне на анализи, планове и стратегически програмни документи. Организация, провеждане и оценка на обучения. Развитие и трансфер на технологии".

  Посещение от ЕК на инкубатора i4G (Гърция)
  На 6 април 2017 г. представители на Европейската комисия - г-жа Корина Крецу, комисар по регионалната политика, г-н Маргаритис Шинас, говорител на ЕК и директори на дирекции в ГД „Регионална и селищна политика“ посетиха инкубатора i4G в Солун, управляван от Евроконсултантс СА (Гърция).

  Нови проекти, по които работи Евроконсултантс С.А.

  През 2017 г. Евроконсултантс С.А. стартира работа по следните проекти:


 • Предоставяне на Техническа помощ в подкрепа на Програмата за селско и регионално развитие, Азербайджан

 • Изграждане на капацитет в Министерството на европейската интеграция във връзка с подготовката за присъединяване към ЕС и прилагане на европейското право, Албания

 • Предоставяне на Техническа помощ за разширяване на Центъра за развитие на предприемачеството във Ван, Турция

 • Предстои пускането на нова Бизнес линия

  Очаквайте: Новата Бизнес линия на “Евроконсултантс България С.А.” АД (EcBizLine)


  Оценката на качеството активите (Asset Quality Review)
  През 2016 г. "Евроконсултантс България С.А." АД извърши оценка на качеството активите (Asset Quality Review) на две български търговски банки.

  Дейностите включваха: (1) Анализ на политики, процеси и преглед на счетоводната политика, (2) Преглед на кредитните портфейли и валидиране на данните – определяне на извадка (3) Преглед на кредитни досиета, (4) Преглед на активите, оценявани по справедлива стойност.


  Изпълнен е проект № BG161PO003-1.2.02-0019 "ЕвроТехТранс"
  Евроконсултантс България С.А. изпълни проект № BG161PO003-1.2.02-0019 “Офис за технологичен трансфер (Евротехтранс)”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет.

  Проектът беше изпълнен в периода август 2012 – октомври 2014г. с основна цел: насърчаване на трансфера на ново знание и въвеждането на иновативни технологии от научно-изследователските организации в българските предприятия за подкрепа на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие.

  Основните резултати от изпълнението на проекта са: идентифицирани над 80 иновативни идеи и разработки от научно-изследователските звена в България, извършване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на 10 иновативни идеи/разработки, извършване на 10 технологични одити на предприятия и анализи за оптимизиране на технологиите за производство на 15 от тях, предоставени бяха консултантски и юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуалната собственост на 10 иновативни идеи/разработки, както и разработени бизнес и маркетингови стратегии за тяхната пазарна реализация.


  Професионални услуги близо до вас

  “Евроконсултантс България С.А.”  АД е българска фирма, създадена в средата на 2006 г., част от Групата на Euroconsultants S.A. (Гърция). Фирмата развива дейност в следните сфери:

  • Подпомагане, управление и реализиране на проекти за техническа помощ и институционално изграждане за публични организации (министерства и агенции, областни управи и общини)
  • Подпомагане на предприятия от частния сектор:
  • При кандидатстване по грантови схеми, финансирани от Европейския съюз
  • При подготовка на бизнес планове, пазарни проучвания, инвестиционни проекти и др.
  “Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя консултантски услуги в областта на проектния мениджмънт и бизнес развитието в следните направления:
  • Програми за техническа помощ и изграждане на капацитет на институции
  • Управление на проектния цикъл (идентифициране и подготовка на проекти) – за публични институции и фирми
  • Предпроектни проучвания
  • Обучения
  • Институционално развитие
  • Регионално икономическо развитие
  • Маркетингови проучвания
  • Инвестиционни стратегии
  • Секторни анализи
   
  През последните години работата на фирмата е концентрирана върху подготовката и управлението на програми и проекти, финансирани от Европейските фондове (оперативни програми “Регионално развитие”, “Конкурентноспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, Програмата за развитие на селските райони и др.), трансграничното сътрудничество, развитието на технологиите, както и разработването на предпроектни проучвания, развитието на индустриални зони и обслужването на инвестиционни проекти.
   
  "Евроконсултантс България С.А." АД прилага система за управление съгласно стандарта ISO 9001:2008 с обхват "Разработване и управление на проекти и програми с европейско и донорско финансиране. Анализ и оценка на програми, проекти и публично-частни партньорства. Изготвяне на анализи, планове и стратегически програмни документи. Организация, провеждане и оценка на обучения. Развитие и трансфер на технологии".
    
   Последна актуализация: 20 април 2017 г.  Актуални грантови схеми по Европейските фондове:

  » Грантови схеми за фирми през 2017 г. (към март 2017 г.)” (pdf, 609 KB)

  » ОПИК 2017 г.: "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" (pdf, 1 159 KB)

  » ОПИК 2017 г.: ”Разработване на продуктови и производствени иновации” (pdf, 1 009 KB)

  » ОП НОИР 2017: "Изграждане на регионални научни центрове" (pdf, 972 KB)


  Допълнителни документи за информация:

  » Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) (pdf, 2 MB)

  » Списък с 231 селски общини (pdf, 57 KB)

  » Списък със 178 общини извън градските агломерационни ареали (pdf, 61 KB)


  ISO 9001:2008

  » Сертификат за система за управление ISO 9001:2008 (pdf, 2,5 MB)


  Euroconsultants

  Офис за технологичен трансфер